Poriadok a čistota na pracovisku | Šanca pre zdravie - portál o zdraví

Sú pre vás raňajky prioritou?

Áno, samozrejme.

Nie, neraňajkujem.

Sú, ale nemám čas sa naraňajkovať.

Neviem odpovedať na danú otázku.

Odoberajte naše novinky!

Poriadok a čistota na pracovisku

       Zamestnanci majú právo pracovať v čistom a príjemnom pracovnom prostredí. Čisté a voňavé pracovné prostredie podnecuje zamestnancov k vyššiemu výkonu, k celkovej psychickej pohode. Čistota by mala byť udržiavaná nielen vo vnútri, v budovách, halách, ale aj v okolí budovy. Nečistota negatívne ovplyvňuje vzhľad povrchov a znižuje tiež hygienickú úroveň, negatívne pôsobí na psychiku zamestnanca.


       Upratovanie a čistenie je neodmysliteľná práca, ktorá v prípade dobrého vykonávania, môže znížiť výskyt rizík týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, môže ušetriť náklady spoločnosti, predĺžiť životnosť zariadení na pracovisku. Týka sa všetkých výrobných, ale aj nevýrobných sektorov. Dôraz sa kladie najmä v niektorých priemyselných odvetviach, akým je odvetvie potravinárstva a stravovania. Nevyhovujúce upratovanie a čistenie môžu spôsobiť neúspech spoločnosti.


       Udržanie čistoty na pracovisku je možné prostredníctvom dôkladného čistenia, dezinfekcie priestorov, plôch, stien a mechanického upratovania. V zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko sa na pracovisku zriaďuje miestnosť na upratovanie. Miestnosť na upratovanie musí byť zriadená na každom podlaží pracoviska, ak je to potrebné.

Miestnosť na upratovanie: Pomôcky na upratovanie ukladať DO VISU !
   
 • musí byť vetrateľná;
 • vybavená výlevkou s výtokom teplej a studenej vody;
 • vybavená skrinkou na odkladanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, prípadne uložiť čistiace prostriedky na regálovú zostavu.


Všeobecné zásady pri skladovaní a pri práci s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami:

 • S čistiacimi prostriedkami je nutné manipulovať a používať ich opatrne a podľa pokynov výrobcu,
 • Skladovať ich oddelene od potravín, v zreteľne označených kontajneroch, resp. nádobách, aby sa zabránilo riziku kontaminácie potravín;
 • Chemikálie uchovávať len v originálnych obaloch, ktoré jednoznačne identifikujúcich ich obsah;
 • Dodržiavať odporúčanú koncentráciu učenú výrobcom;
 • Ak si vyžaduje chemikália riedenie, riedime v poradí 1. VODA a 2. CHEMIKÁLIA, pracujeme v ochranných rukaviciach a ochrannom odeve v dostatočne vetranej miestnosti;
 • Čistiace a dezinfekčné prostriedky by nemali mať nepríjemný zápach, dráždiť dýchacie cesty;
 • Čistiace a dezinfekčné prostriedky nesmú poškodzovať povrchy;
 • Mať k dispozícii kartu bezpečnostných údajov

 

Čo sú to karty bezpečnostných údajov?

       Karty bezpečnostných údajov umožňujú zistiť, ktoré nebezpečné chemické faktory sa nachádzajú v používaných výrobkoch a pomáhajú pri posudzovaní rizík na pracoviskách, na ktorých môžu byť zamestnanci exponovaní týmto faktorom pri práci. Pri dodávaní nebezpečných látok a zmesí alebo predtým, ako sú tieto látky dodané, je každý výrobca, dovozca alebo distribútor povinný poslať používateľovi karty bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú údaje potrebné na ochranu zdravia a životného prostredia. Informácie v kartách bezpečnostných údajoch musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.


Použite pri upratovaní farebné kódovanie:


MODRÁ – GENERÁLNA OBLASŤ
Kancelária, chodby, haly, schodište, zasadacie miestnosti, recepcia.

ČERVENÁ – SANITÁRNA OBLASŤ
Hygienické zariadenia – toalety.

ŽLTÁ – UMYVÁRENSKÁ OBLASŤ
Kúpeľne, sprchy, bazény.

ZELENÁ - KUCHYNSKÁ OBLASŤ
Kuchyne, jedálne, prípravovňa, zariadenie a vybavenie kuchyne

 

Výhody farebného kódovania:

 

 • Jednoduchá detekcia čistiacich prostriedkov, pomôcok na upratovanie na jednotlivé oblasti upratovania,
 • Minimalizácia rizika prenosu nečistôt a mikroorganizmov.

       Z hygienických dôvodov používajte na každú z uvedených oblastí na to určenú pomôcku na upratovanie - vedrá, utierky, mopy, kefy, rukavice.


Účinky čistiacich prostriedkov na organizmus


       Čistiace a dezinfekčné prostriedky často nie sú klasifikované ako nebezpečné alebo sú klasifikované ako dráždivé či zdraviu škodlivé. Vstupnou bránou pre tieto chemické faktory je predovšetkým dýchací systém, koža, oči, prípadne gastrointestinálny trakt pri neúmyselnom požití. Z hľadiska profesionálnej expozície je najvýznamnejší ich dráždivý účinok na pokožku. Spôsobujú jej odmastenie a narušenie ochrannej vrstvy na povrchu, sčervenanie, svrbenie a pri dlhodobej pravidelnej expozícii vznik kontaktných toxických alebo alergických dermatitíd. Dráždivý účinok na oči sa prejavuje sčervenaním, opuchom a pálením.